PRIVREDNO PRAVO

Naš tim pruža jedinstvenu ekspertizu u vezi svih pitanja u sferi korporativnog upravljanja, kao i savetovanje i izradu akata iz oblasti privrednog prava. Ova usluga uključuje pregovaranje, ugovore u privredi i zaključivanje poslova sa klijentima i saradnicima, ali se ne ograničava samo na tome.

Ova usluga podrazumeva regulisanje statusnih pitanja svih privrednih društava od osnivanja do likvidacije preko spajanja, pripajanja i odvajanja, kao i uslugu regulisanja odnosa između vlasnika privrednih društava i trećih lica sa kojima posluju.

Privredno pravo uključuje savetodavne usluge radi izbora najboljeg pravnog okvira za planirane poslovne ciljeve i obuhvata set usluga u vezi sa primenom propisa koji se odnose na privredna društva. To, pre svega, podrazumeva primenu Zakona o privrednim društvima i drugih propisa na koji isti upućuje.

Pored toga, ova usluga obuhvata zastupanje pri naplati potraživanja i zaštiti prava i interesa privrednih društava pred državnim organima.

Konačno, ova usluga uključuje regulisanje odnosa između vlasnika privrednih društava, njihovih zaposlenih kao i trećih lica sa kojima sarađuju.

Pogledajte usluge:

Savetovanje i priprema neophodne dokumentacije za osnivanje privrednih društava, udruženja, fondacije i drugih oblika organizovanja
Registraciju poslovnih podataka, promenu i podnošenje ostalih registracionih prijava u Agenciji za privredne registre
Pripremu neophodne dokumentacije i savetovanje prilikom statusnih promena, povećanja i smanjenja kapitala društva
Pravno savetovanje u vezi sa korporativnim upravljanjem
Izradu osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika, internih procedura, odluka i drugih pojedinačnih i opštih akata privrednih društava
Pripremu, savetovanje i sastavljanje akata u vezi sa održavanjem skupština društva i sednica upravnih, izvršnih i nadzornih odbora
Usklađivanje poslovanja sa promenama u zakonskoj regulativi
Pomoć u vezi sa ponudama hartija od vrednosti kao i sa pravilima i regulativom koji se odnose na hartije od vrednosti
Sprovođenje korporativnih i statusnih promena
Pomoć u transferu dobara i kadrova između privrednih društava
Privredna parnica, sporovi akcionara ili sporovi oko vlasništva
Poresko planiranje i poreski postupak u vezi sa porezom privrednih društava
Pomoć u dodeli državne pomoći i programima finansijske pomoći vlade