REŠAVANJE SPOROVA

MNA advokati zastupaju klijente u svim sudskim sporovima u oblasti građanskog prava. Zastupanje pred sudovima za nas podrazumeva pravljenje detaljne komparativne analize propisa i sudske prakse. Naše strategije zastupanja omogućavaju klijentima da sveobuhvatno sagledaju sve aspekte sudskog spora.

Mi razumemo da vođenje sudskog spora može da bude stres i poslovni rizik zbog čega MNA tim preuzima na sebe sve faze postupka – od pripreme dokaza i dokaznog materijala, preko pravljenja strategija zastupanja do zastupanja pred sudovima. Naš dosadašnji rad omogućuje saradnju sa velikim brojem sudskih veštaka i stručnih saradnika koji omogućavaju da obezbedimo celokupnu zaštitu pravnih interesa naših klijenata.

Pogledajte usluge:

Pravljenje strategije spora
Prikupljanje dokaza
Savetovanje u vezi sa vođenjem sudskog spora
Pravljenje analize rizika sudskog spora
Komparativna analiza propisa i sudske prakse
Sastavljanje i podnošenje inicijalnih akata
Sastavljanje i podnošenje podnesaka
Zastupanje pred sudovima
Saradnja sa sudskim veštacima, tumačima i stručnim saradnicima
Sastavljanje i podnošenje pravnih lekova