IP – INTELEKTUALNA SVOJINA

U sferi digitalne stvarnosti kreiranje jedinstvenog autorskog dela više je pravilo nego izuzetak.

MNA tim razume da su konvencionalni okviri za zaštitu intelektualne svojine često spori, skupi i neefikasni. Iz tog razloga svojim klijentima nudimo vaninstitucionalne oblike zaštite intelektualne svojine, kao i pristup softverima veštačke inteligencije i tehnologije prepoznavanja sadržaja koja omogućava pronalaženje rešenja u neprestano promenljivom digitalnom okruženju.

Vaninstitucionalni oblici zaštite intelektualne svojine podrazumevaju zaštitu stvaralaštva autora na bazi ugovora između stvaraoca i korisnika zaštićenog dela.

MNA tim razvija strategije zasnovane na poslovnim i komercijalnim potrebama klijenata, koje pokrivaju sticanje, zaštitu, raspolaganje i komercijalizaciju intelektualne svojine. Nudimo mogućnost savetovanja i zastupanja u postupku zaštite intelektualne svojine na domaćem i međunarodnom nivou.

Pogledajte usluge:

Podnošenje zahteva za zaštitu intelektualnih prava pred domaćim i međunarodnim državnim organima
Sastav ugovora kojim se obezbeđuje zaštita intelektualne svojine
Sastav uslova korišćenja i opštih uslova poslovanja radi zaštite intelektualne svojine
Analiza izloženosti propisima i zloupotrebi prava intelektualne svojine
Zaštita internet domena
Zaštita od nelojalne konkurencije
Pokretanja sudskih i vansudskih postupaka radi zaštita prava intelektualne svojine
Sastav ugovora o čuvanju poslovne tajne (NDA) radi zaštite prava intelektualne svojine
Savetovanje i sastav opštih i pojedinačnih akata radi zaštite autorskog prava u radnom odnosu
Analiza izloženosti i zloupotrebe prava intelektualne svojine