UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

MNA tim nudi svojim klijentima sveobuhvatnu uslugu savetovanja, sastavljanja akata i zastupanja pred državnim organima – od poreske uprave, preko carine, policije, katastra nepokretnosti, državnih agencija do drugostepenih organa i ministarstva.

Upravni postupak je često povezan sa efikasnošću državnog organa i velikim brojem podzakonskih akata koji određuju trajanje i ishod ovakvih postupaka.

MNA tim štiti interese svojih klijenata pred svim nosiocima javnih ovlašćenja i to od faze pokretanja upravnog postupka do faze zaštite prava pred Upravni sudom.

Pogledajte usluge:

Pokretanje upravnih postupaka
Sastav podnesaka
Obezbeđivanje dokaza
Predlaganje izvođenja dokaza
Zastupanje pred upravnim organima
Analize propisa i prakse
Sastav pravnog mišljenja
Podnošenje zahteva za dobijanje dozvola, odobrenja i licenci
Sastav i podnošenje pravnih lekova