ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Zaštita podataka o ličnosti je od 2018. godine postala jedna od najaktuelnijih tema za pravnu i poslovnu javnost. Te godine na snagu je stupila Opšta uredba Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti (na dalje: GDPR) koja ne samo da je predvidela visoke kazne za one koji se ne pridržavaju  GDPR-a, nego je podigla na potpuno nov nivo ideju zaštite podataka o ličnosti.

Dodatno, 2019. godine Republika Srbija je po uzoru na GDPR-a usvojila novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je u manje-više istoj meri promenio ideju o zaštiti podataka o ličnosti.

U našem timu su i kolege koje su na univerzitetima u Evropskoj uniji na samom početku primene ovog propisa prošli akademsku i profesionalnu obuku za primenu GDPR-a.

Jedan od njih, Strahinja Mavrenski, se posebno specijalizovao za pitanje ekstrateritorijalne primene GDPR-a, odnosno za slučajeve primene GDPR-a van Evropske unije.

Pored toga u MNA timu su saradnici – advokati koji posluju na teritoriji Evropske unije i omogućavaju pružanje sveobuhvatne podrške u slučaju primene GDPR-a.

Stoga, pružamo vam punu i adekvatnu podršku radi zaštite podataka o ličnosti ali i radi obezbeđivanja sigurnog okvira u poslovanju koje podrazumeva obradu podataka o ličnosti – od sastava svih opštih i pojedinačnih akta, do pokretanja i zastupanja pred državnim organima zaključno sa obezbeđivanjem usluge lica za zaštitu podataka o ličnosti (DPO).

Pogledajte usluge:

Analiza uticaja izloženosti GDPR-u i Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti
Savetovanje i izrada akata pri iznošenju podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
Savetovanje pri obavezi imenovanja predstavnika u Evropskoj uniji
Savetovanje i izrada akata pri obradi posebno osetljivih podataka o ličnosti
Sastav pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti
Sastav politika privatnosti
Sastav obaveštenja o obradi podataka o ličnosti
Sastav saglasnosti za obradu podataka o ličnosti
Savetovanje i sastav svih opštih i pojedinačnih akata pri izradi studije i prethodnom uticaju radnji obrade na podatke o ličnosti
Savetovanje za izbor odgovarajućih mera bezbednosti
Obuka u svim oblastima zaštite podataka o ličnosti na srpskom i engleskom
Sastavljanje Standardnih ugovornih klauzula
Savetovanje, pokretanje i zastupanje u svim postupcima u privrednom društvu i pred državnim organima koji su pokrenuti u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti
Savetovanje u vezi sa izborom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera radi zaštite podataka o ličnosti
Imenovanje i obavljanje svih poslova iz nadležnosti lica za zaštitu podataka o ličnosti (DataProtection Officer)
Savetovanje pri imenovanju ovlašćenog predstavnika u zemljama Evropske unije (designaterepresentative)
Kontinuirano praćenje propisa, mišljenja i odluka državnih organa u Republici Srbiji i Evropskoj uniji
Savetovanje pri vođenju i sastavljanje neophodnih evidencija pri obradi podataka o ličnosti
Zastupanje u postupku pokrenutom na zahtev lica na koje se podaci o ličnosti odnose
Sastav pravila i uslova korišćenja internet prezentacija koje podrazumevaju obradu podataka o ličnosti