E-COMMERCE PAKET

Ovaj paket usluga namenjen je privrednim društvima koja prodaju svoju robu ili usluge putem interneta ili na daljinu, bez obzira da li su u fazi start up-a ili su razvijene kompanije.

MNA pruža sve usluge – od savetovanja i konsultovanja preko izrade opštih i pojedinačnih akata u vezi sa primenom propisa iz oblasti elektronske trgovine.

Ova privredna grada podrazumeva dinamičan i kontinuiran razvoj, dok zakonodavni okvir vidljivo sporije prati takav tempo. Zbog toga MNA tim advokata i saradnika obezbeđuje pravljenje komparativne analize propisa, kako u Srbiji tako i EU, radi izbora najboljeg poslovnog modela koji je usaglašen sa tendencijama u pravnoj praksi.

U zavisnosti od potreba klijenata ovaj paket podrazumeva osnovne usluge koje su opisane u nastavku i eventualno druge usluge koje su opisane u paketima: PRIVREDNO PRAVO ili DIGITALNO PRAVO (IT PRAVO).

Pogledajte usluge:

Analiza izloženosti propisa
Sastavljanje ili izmena statusne dokumentacije
Sastavljanje pojedinačnih akata i opštih akata (što uključuje ali se ne ograničava na opšte uslove poslovanja, uslove i korišćenje internet prezentacija, ugovore na daljinu i dr.).