PRIVREDNO PRAVO

Privredno pravo je grana prava koja reguliše sve aspekte poslovanja i ekonomskih aktivnosti. Ova oblast prava ima za cilj da uspostavi i održava pravnu strukturu koja omogućava stabilno i efikasno poslovanje između kompanija, pojedinaca i države. Privredno pravo uključuje savetodavne usluge radi izbora najboljeg pravnog okvira za planirane poslovne ciljeve i obuhvata set usluga u vezi sa primenom propisa koji se odnose na privredna društva. MNA je tu da vas prati u stopu.

Primena privrednog prava

Zakon o privrednim društvima definiše različite vrste privrednih društava, uključujući:

  • društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.),
  • akcionarska društva (a.d.),
  • komanditna društva (k.d.),
  • preduzetnike.

Ovaj zakon reguliše osnivačke akte, upravljanje društvima, prava i obaveze akcionara i članova društva, kao i postupke zaštite interesa članova društva i akcionara.

Pored Zakona o privrednim društvima, u Srbiji postoji i Zakon o trgovini koji se bavi regulisanjem trgovine i trgovačkih radnji, Zakon o elektronskoj trgovini koji reguliše trgovinu na internetu, Zakon o konkurenciji koji sprečava zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu i nelojalnu konkurenciju, Zakon o zaštiti potrošača koji štiti prava i interese potrošača, kao i mnogi drugi propisi koji se odnose na specifične oblasti privrede.

Državni organi, nadležni za primenu i sprovođenje privrednog prava su inspekcijski organi, Privredni sudovi, nadležna ministarstva, Komisija za zaštitu konkurencije, Poreska uprava i Agencija za privredne registre.

Privredni sudovi su nadležni za rešavanje sporova koji se odnose na privredne odnose i primenu zakona, dok nadležna ministarstva ima nadležnost za donošenje podzakonskih akata vezanih za privredu.

Komisija za zaštitu konkurencije je odgovorna za nadzor tržišta i sprečavanje monopola, dok Poreska uprava nadzire i sprovodi propise vezane za oporezivanje privrednih subjekata.

Agencija za privredne registre je zadužena za registraciju privrednih subjekata i vođenje registra privrednih društava.

Pravna pomoć u oblasti privrednog prava u Srbiji je od suštinskog značaja za privredna društva i pojedince koji se bave privrednom delatnošću.

Čemu služi privredno pravo?

Jedna od ključnih uloga privrednog prava je zaštita interesa svih učesnika u privredi, uključujući privredna društva, zaposlene, potrošače i državu. Pravna regulativa pruža okvir za fer konkurenciju, sprečava monopol i zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu, te štiti prava potrošača. Takođe, privredno pravo osigurava sigurnost u poslovnim transakcijama i obezbeđuje poštovanje ugovornih obaveza.

Zašto je neophodna pravna pomoć u oblasti privrednog prava?

Pravna pomoć je od suštinskog značaja za sve učesnike u privredi, bez obzira na veličinu ili vrstu privrednog društva. Nekoliko faktora doprinosi kompleksnosti privrednog prava, uključujući stalne promene zakonskih propisa, međunarodnu dimenziju poslovanja, složenost ugovora i sporova, kao i specifičnosti industrija. Pravna pomoć se ogleda u sledećim situacijama:

  1. Pravna usaglašenost: Privredno pravo je obimno i dinamično, a pravna pomoć omogućava privredim društvima da budu u skladu sa zakonskim propisima i regulativama. Pravnici specijalizovani za privredno pravo pružaju savete i pomažu privrednim društvima da uspostave adekvatne procedure i politike koje će osigurati usaglašenost sa propisima.

  2. Rešavanje sporova: Poslovni sporovi mogu biti složeni i imati ozbiljne posledice po privredno društvo. Pravna pomoć omogućava efikasno rešavanje sporova putem vansduskog i sudskog rešavanja sporova. Naši advokati zastupanje i brane interese privrednih društva pred sudom i u vansudskim rešavanjima sporova.

  3. Zaštita intelektualne svojine: Intelektualna svojina je vredan resurs za mnoge kompanije. Pravna pomoć omogućava zaštitu autorskih prava, žigova, patenata i drugih oblika intelektualne svojine. Naši advokati mogu pomoći u registraciji i zaštiti prava intelektualne svojine, kao i u slučaju povreda tih prava.

  4. Upravljanje rizikom: Privredno pravo obuhvata različite vrste rizika, kao što su pravni, regulatorni, finansijski i reputacijski rizici. Pravna pomoć pomaže privrednim društvima da identifikuju, procene i upravljaju rizicima na pravnoj osnovi. Naši advokati pružaju savete o strateškom planiranju, ugovorima i uslovima poslovanja koji minimiziraju rizike.

Kako MNA pomaže svojim klijentima

Privredno pravo obuhvata širok spektar pitanja, uključujući formiranje i registraciju privrednih društava, regulisanje tržišta, konkurencije, ugovora, intelektualne svojine, finansija, osiguranja, solventnosti, radnih odnosa i mnoge druge oblasti relevantne za poslovanje.

Naš tim pruža jedinstvenu ekspertizu u vezi svih pitanja u sferi korporativnog upravljanja, kao i savetovanje i izradu akata iz oblasti privrednog prava. Ova usluga uključuje pregovaranje, ugovore u privredi i zaključivanje poslova sa klijentima i saradnicima, ali se ne ograničava samo na tome.

Ova usluga podrazumeva regulisanje statusnih pitanja svih privrednih društava od osnivanja do likvidacije preko spajanja, pripajanja i odvajanja, kao i uslugu regulisanja odnosa između vlasnika privrednih društava i trećih lica sa kojima posluju.

Pored toga, ova usluga obuhvata zastupanje pri naplati potraživanja i zaštiti prava i interesa privrednih društava pred državnim organima.

Konačno, ova usluga uključuje regulisanje odnosa između vlasnika privrednih društava, njihovih zaposlenih kao i trećih lica sa kojima sarađuju.

Pogledajte usluge:

Savetovanje i priprema neophodne dokumentacije za osnivanje privrednih društava, udruženja, fondacije i drugih oblika organizovanja

Registraciju poslovnih podataka, promenu i podnošenje ostalih registracionih prijava u Agenciji za privredne registre

Pripremu neophodne dokumentacije i savetovanje prilikom statusnih promena, povećanja i smanjenja kapitala društva

Pravno savetovanje u vezi sa korporativnim upravljanjem

Izradu osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika, internih procedura, odluka i drugih pojedinačnih i opštih akata privrednih društava

Pripremu, savetovanje i sastavljanje akata u vezi sa održavanjem skupština društva i sednica upravnih, izvršnih i nadzornih odbora

Usklađivanje poslovanja sa promenama u zakonskoj regulativi

Pomoć u vezi sa ponudama hartija od vrednosti kao i sa pravilima i regulativom koji se odnose na hartije od vrednosti

Sprovođenje korporativnih i statusnih promena

Pomoć u transferu dobara i kadrova između privrednih društava

Privredna parnica, sporovi akcionara ili sporovi oko vlasništva

Poresko planiranje i poreski postupak u vezi sa porezom privrednih društava

Pomoć u dodeli državne pomoći i programima finansijske pomoći vlade