RADNO PRAVO

Mi razumemo da je život dinamičniji od zakona i u slučaju inspekcijskih nazora ili sudskog spora, MNA tim je tu da pomogne na svakom koraku.

Radno pravo podrazumeva multisektorski pristup koji implementira pravnu, socijalnu i ekonomsku perspektivu poslodavca i zaposlenog. Kao takav predstavlja osnovu poslovanja bilo kog privrednog društva bez obzira na veličinu ili ekonomski značaj.

Ova usluga fokusirana je na prevenciju nastanka radnih sporova i pravovremeno usklađivanje svih aktivnosti, praksi i odluka pravnih lica sa zakonskom regulativom.

MNA tim svojim klijentima nudi usluge sastavljanja svih opštih i pojedinačnih akata iz ove oblasti, savetodavne usluge menadžmentu i HR (Human resources) timu, kao i usluge zastupanja pred postupcima kod poslodavca ili pred državnim organima.

Cilj MNA tima je da svojim klijentima ponudi sveobuhvatnu uslugu iz oblasti radnog prava koja će im omogućiti zadovoljstvo zaposlenih i ujedno ostvarivanje poslovnih planova.

Pogledajte usluge:

Sastavljanje opštih akata kao što su Pravilnik o radu i Pravilnik o sistematizaciji poslova i dr
Sastavljanje Ugovora o radu
Savetovanje u vezi sa izradom bonus plana i sastav opštih i pojedinačnih akata u vezi sa isplatom bonusa
Savetovanje i zastupanje pred sudovima, inspekcijama i državnim organima u predmetima iz oblasti rada
Savetovanje i sastavljanje modela klauzule zabrane konkurencije
Savetovanje u vezi sa zaštitom autorskih prava u radnom odnosu
Savetovanje u vezi sa probnim radom
Sastavljanje pojedinačnih akata u vezi sa naknadom troškova i drugih primanja iz radnog odnosa
Držanje obuke zaposlenima i menadžmentu u vezi sa primenom propisa iz oblasti rada, zabrane zlostavljanja na radu i bezbednosti na radu
Mirno rešavanje sporova i zastupanje klijenata u vezi sa postupcima pokrenutim u vezi sa Zakonom o radu i Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu
Zastupanje u svim postupcima pred poslodavcem, drugim privrednim društvom ili sudom i državnim organom
Savetovanje i zastupanje radi podnošenja zahteva za izdavanje radne dozvole