RADNO PRAVO

Radno pravo podrazumeva multisektorski pristup koji implementira pravnu, socijalnu i ekonomsku perspektivu poslodavca i zaposlenog. Kao takvo, predstavlja osnovu poslovanja bilo kog privrednog društva bez obzira na veličinu ili ekonomski značaj. Mi razumemo da je život dinamičniji od zakona i u slučaju inspekcijskih nazora ili sudskog spora, MNA tim je tu da pomogne na svakom koraku.

Šta je radno pravo?

Radno pravo je grana prava koja reguliše odnos između poslodavca i zaposlenih. Ova oblast prava ima za cilj zaštitu prava zaposlenih, uređivanje radnih odnosa, radno vreme, uslove rada, zarade i druge aspekte radnog okruženja. Radno pravo postavlja pravila i standarde kojima se obezbeđuje fer i pravičan tretman zaposlenih, a istovremeno i pruža odgovarajuću fleksibilnost i sigurnost za poslodavce.

Primena radnog prava

Primena radnog prava obuhvata aktivnosti nekoliko javnih institucija i državnih organa. Na nivou države, zakoni koji se odnose na radno pravo donose se kako bi se zaštitila prava zaposlenih i regulisali radni odnosi. U Srbiji, glavni zakon koji uređuje radno pravo je Zakon o radu. Ovaj zakon definiše prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca, postupke za zapošljavanje i otkazivanje ugovora o radu, minimalne uslove rada, prava sindikata i kolektivno pregovaranje.

Nadležnost za primenu radnog prava pripada nekoliko javnih institucija. Ovi organi i institucije imaju ključnu ulogu u primeni i sprovođenju zakona o radu i obezbeđivanju pravičnosti i zaštite zaposlenih.

  • Inspektorat rada je organ zadužen za nadzor nad primenom zakona o radu i obezbeđivanje poštovanja radnih prava.

  • Sudovi su nadležni za rešavanje sporova koji se odnose na radne odnose i povrede radnih prava.

Pravna pomoć u oblasti radnog prava

Glavni cilj radnog prava je da zaštiti prava i interese poslodavacac i zaposlenih i obezbedi pravične uslove rada. Glavne oblasti radnog prava za koje se angažuje pravna pomoć su:

  • Sprovođenje propisa: Radno pravo je kompleksno i podložno promenama. Pravna pomoć je neophodna za poslodavce i zaposlene kako bi bili u skladu sa zakonskim propisima i regulativama. Naši advokatu pružaju savete o primeni zakona o radu, izradi ugovora o radu i drugim relevantnim opštih i pojedinačnih akata.

  • Rešavanje sporova: U slučaju povrede radnih prava ili nesporazuma između zaposlenih i poslodavaca, pravna pomoć je neophodna za rešavanje sporova. Radni sudovi pružaju platformu za rešavanje sporova putem pravednih postupaka i donošenja odluka zasnovanih na zakonu. Naši advokati pružaju zastupanje i savete tokom postupka rešavanja sporova.

  • Zaštita prava poslodavaca i zaposlenih: Radno pravo postavlja okvir za zaštitu osnovnih prava zaposlenih i poslodavaca, kao što su uredno i odgovorno izvršavanje radnih obaveza, na zakonu zasnovan izbor kandidata i napredovanje u karijeri, pravo na pravičnu zaradu, radno vreme, odmor, zdravlje i sigurnost na radu. Pravna pomoć omogućava adekvatno poštovanje ovih prava i sprečavanje zloupotrebe istih.

  • Pregovaranje i kolektivni ugovori: Pravna pomoć je ključna za kolektivno pregovaranje između sindikata i poslodavaca radi postizanja kolektivnih ugovora. Kolektivni ugovori regulišu uslove rada za grupu zaposlenih, kao što su zarade, beneficije, radno vreme i druge pogodnosti. Naši advokati specijalizovani za radno pravo pružaju podršku u pregovorima i obezbeđivanju fer uslova za postizanje ovakvih sporazuma.

Usluga MNA u oblasti radnog prava

Ova usluga fokusirana je na prevenciju nastanka radnih sporova i pravovremeno usklađivanje svih aktivnosti, praksi i odluka pravnih lica sa važećim propisima.

MNA tim svojim klijentima nudi usluge sastavljanja svih opštih i pojedinačnih akata iz ove oblasti, savetodavne usluge menadžmentu i HR (Human resources) timu, kao i usluge zastupanja pred postupcima kod poslodavca ili pred državnim organima.

Cilj MNA tima je da svojim klijentima ponudi sveobuhvatnu uslugu iz oblasti radnog prava koja će im omogućiti zadovoljstvo zaposlenih i ujedno ostvarivanje poslovnih planova.

MNA advokati imaju višegodišnje akademsko i profesionalno obrazovanje za oblast radnog prava. Tu smo da pružimo savete, za zastupanje i pravnu podršku poslodavcima i zaposlenima. Pomažemo u rešavanju radnih sporova, izradi ugovora o radu, kolektivnih ugovora, svih drugih opštih i pojedinačnih pravnih akata i pružamo smernice u vezi sa primenom zakona o radu i drugih zakona i podzakonskih akata u ovoj oblasti.

Pogledajte usluge:

Sastavljanje opštih akata kao što su Pravilnik o radu i Pravilnik o sistematizaciji poslova i dr

Sastavljanje Ugovora o radu

Savetovanje u vezi sa izradom bonus plana i sastav opštih i pojedinačnih akata u vezi sa isplatom bonusa

Savetovanje i zastupanje pred sudovima, inspekcijama i državnim organima u predmetima iz oblasti rada

Savetovanje i sastavljanje modela klauzule zabrane konkurencije

Savetovanje u vezi sa zaštitom autorskih prava u radnom odnosu

Savetovanje u vezi sa probnim radom

Sastavljanje pojedinačnih akata u vezi sa naknadom troškova i drugih primanja iz radnog odnosa

Držanje obuke zaposlenima i menadžmentu u vezi sa primenom propisa iz oblasti rada, zabrane zlostavljanja na radu i bezbednosti na radu

Mirno rešavanje sporova i zastupanje klijenata u vezi sa postupcima pokrenutim u vezi sa Zakonom o radu i Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu

Zastupanje u svim postupcima pred poslodavcem, drugim privrednim društvom ili sudom i državnim organom

Savetovanje i zastupanje radi podnošenja zahteva za izdavanje radne dozvole